Mamy problem :-(

By w pełni wykorzystać część administracyjną, szerokość ekranu powinna być większa.
Zalecana szerokość: 1140 pikseli w poziomie.

W innym przypadku część elementów może być niewidoczna w całości bądź stać się nieczytelna.

Deklaracja Dostępności

Art CK w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Art CK www.art-ck.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony www - wersja 2.0 ze strony www.gov.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W menu bocznym można zwiększać kontrast strony oraz wielkość czcionki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W sprawach związanych z komunikacją i dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Art CK, ul. Wincentego Witosa 6, 44-196 Knurów

Wejście do budynku Art CK nie posiada barier architektonicznych. Ponadto szerokość drzwi jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Cała infrastruktura Art CK znajduje się na trzech poziomach budynku, dostępnych za pomocą windy.

Dostęp do toalety odbywa się bez barier, na dwóch poziomach znajdują się toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasi goście poruszają się korytarzami o odpowiedniej szerokości, z których jest bezprogowy dostęp do wszystkich naszych sal.

Budynek Art CK nie jest wyposażony w informację głosową czy pętlę indukcyjną (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy).

Parking przy budynku Art CK posiada wyznaczone miejsca dla osoby z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym każdorazowo należy zgłosić do kierownika Art CK.

W chwili obecnej istnieje brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.

Brak informacji w alfabecie Braille'a.

Dane kontaktowe

ART CK

Centrum Kultury w Knurowie

ul. Wincentego Witosa 6

44-196 Knurów

tel. biuro: +48 32 332 63 97

tel. recepcja: +48 32 332 63 79

www: www.art-ck.pl

e-mail: info@art-ck.pl

Neswsletter ART CK

Aby otrzymywać aktualną ofertę programową, informacje o promocjach i darmowych wejściówkach - zapisz się do newslettera ART CK!

© 2023 ART CK Knurów