Mamy problem :-(

By w pełni wykorzystać część administracyjną, szerokość ekranu powinna być większa.
Zalecana szerokość: 1140 pikseli w poziomie.

W innym przypadku część elementów może być niewidoczna w całości bądź stać się nieczytelna.

Regulaminy

Regulamin sprzedaży biletów on-line w Art CK w Knurowie

Z dniem 29 sierpnia 2023 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system on-line na stronie www.art-ck.pl. System ten służy do sprzedaży biletów. System nie prowadzi rezerwacji biletów.

§ I DEFINICJE

 1. "Regulamin" – oznacza niniejszy regulamin "zakupu biletów on-line";
 2. "Witryna" – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.art-ck.pl, której administratorem jest "Sprzedawca" - Centrum Kultury z siedzibą w Knurowie, przy ul. Niepodległości 26 (44-190 Knurów), wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta w Knurowie , posiadający REGON: 276905572 oraz NIP: 969-11-20-443;
 3. "Atrt CK" - działający w ramach Centrum Kultury z siedzibą w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa 6
 4. "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednej, oznaczonej imprezie w Art CK na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny
 5. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;
§ II ZASADY OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
  1. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),
  2. wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor min.Pentium 233 Mhz, pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo, monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej i drukarka lub telefon komórkowy z aplikacją obsługującą wyświetlanie foto-kodu biletu.
§ III SPRZEDAŹ ON-LINE
 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Art CK działający w ramach Centrum Kultury w Knurowie.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta w przypadku spełnienia poniższych warunków:
  1. wypełnienia formularza "Twoje dane"
  2. akceptacji regulaminu w systemie on-line,
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
 4. Bilety pozostają własnością Sprzedawcy do czasu odnotowania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 20 minut od momentu wykonania czynności przewidzianych w §III ust. 2 pkt a) b) i c) , powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52 za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia powoduje, iż pieniądze pobrane przez DialCom24 Sp. z o.o. mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez DialCom24 Sp. z o.o., z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 10. Prowizję od sprzedaży biletu on-line pobiera serwis Przelewy24 i nie stanowi ona dochodu Sprzedawcy.
 11. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 12. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe.
 13. Kupujący drukuje samodzielnie bilet w formacie PDF po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Sprzedającego lub może odebrać bilet opłacony przelewem na podstawie potwierdzenia przelewu, najpóźniej pół godziny przed spektaklem w recepcji Art CK.
 14. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
 15. 15. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §III ust.13, Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny z recepcją Art CK, nr tel. 32 332 63 79 lub 32 332 63 97.
 16. Sprzedaż biletów w Systemie on-line kończy się na 1 dzień przed terminem danej imprezy.
 17. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 18. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w recepcji Art CK.
 19. 19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu "Twoje dane".
§ IV ZWROT I WYMIANA BILETÓW
 1. W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Art CK przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu w terminie do 14 dni roboczych po odwołaniu imprezy.
 2. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.
 3. W przypadku odwołania imprezy Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 4. Imprezy zaczynają się punktualnie. Spóźniona osoba nie ma prawa do zwrotu ceny biletu.
 5. Bilety niewykorzystane nie podlegają zwrotowi.
 6. Sprzedający nie przewiduje możliwości zmiany terminu biletów na inną imprezę.
§ V PROCEDURA REKLAMACJI

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@art-ck.pl. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

§ VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Poprzez wypełnienie formularza "Twoje dane" w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, tj. do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, a także żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania bądź usunięcia ze zbioru.
 4. Informacje o danych osobowych Kupującego udzielane będą na podstawie pisemnego wniosku w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 5. Kupujący może skorzystać z prawa do uzyskania informacji nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
 6. Dane osobowe Kupującego nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
§ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za której pośrednictwem Bilety są dostarczane Użytkownikom.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za której pośrednictwem Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 5. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Sprzedawca ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla użytkowników w siedzibie Sprzedawcy, w recepcji Art CK w Knurowie oraz na stronie www.art-ck.pl. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
  2. czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę;
 8. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 9. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za:
  1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;
  2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  3. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;
 11. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

Dane kontaktowe

ART CK

Centrum Kultury w Knurowie

ul. Wincentego Witosa 6

44-196 Knurów

tel. biuro: +48 32 332 63 97

tel. recepcja: +48 32 332 63 79

www: www.art-ck.pl

e-mail: info@art-ck.pl

Neswsletter ART CK

Aby otrzymywać aktualną ofertę programową, informacje o promocjach i darmowych wejściówkach - zapisz się do newslettera ART CK!

© 2023 ART CK Knurów